logo logo

Sestanek za pripravo akcijskega načrta za jedrsko energijo Set-Plan

Bruselj, Belgija, 13.7.2017

 

SET Plan (Strategic Energy Technologies Plan) je eden najpomembnejših strateških dokumentov Evropske Skupnosti na področju razvoja in raziskav v energetiki. Pripravlja ga Evropska Komisija, potrjuje pa usmerjevalni odbor (Steering Committee), ki ga sestavljajo predstavniki držav članic.

Evropska komisija se je v letu 2016 lotila prenove SET Plan. V ta namen je pripravila izhodišča (position paper), ki jih je dala v široko javno razpravo vsem članicam in deležnikom. Sedaj je v pripravi akcijski načrt, za katerega podloge pripravljajo delovne skupine. Delovna skupina za jedrsko energijo je na tokratnem sestanku pripravila vse potrebno, da bo Evropska komisija lahko pripravila akcijski načrt.

Sestanka, ki ga je organiziral sekretariat SET Plan v Bruslju, se je v vlogi predsednika ENEN udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

 

classical view