logo logo

Projektni sestanek NARSIS

Karlsruhe, Nemčija, 18-20.9.2018

NARSIS (New Approach to Reactor Safety ImprovementS) je štiriletni evropski projekt okvirnega programa Obzorje 2020, katerega glavna cilja sta zapolniti identificirane pomanjkljivosti pri varnostnih analizah zunanjih nevarnosti in predlagati priporočila za bodočo zakonodajo. Prvi trije delovni sklopi so raziskovalne narave, četrti in peti pa aplikativne narave. Institut "Jožef Stefan", Odsek za reaktorsko tehniko (IJS, R-4) sodeluje v prvih štirih delovnih sklopih in šestem delovnem sklopu. Prvi delovni sklop je namenjen karakterizaciji fizičnih groženj zaradi različnih zunanjih nevarnosti in scenarijev. Drugi delovni sklop je namenjen oceni glavnih kritičnih komponent jedrske elektrarne. Tretji delovni sklop je namenjen skupnemu tveganju in varnostnim analizam, četrti pa primerjavi različnih varnostnih pristopov za oceno varnosti na primeru dejanskega reaktorja. Peti delovni sklop je namenjen orodju za podporo ravnanju med težkimi nesrečami, šesti pa širjenju rezultatov doseženih v projektu.

Sestanek je bil razdeljen na dva dela. Najprej je potekala generalna skupščina, na kateri so predstavniki sodelujočih organizacij po preverjanju sklepčnosti bili informirani s strani koordinatorja glede trenutnega stanja projekta in o načinu izmenjave dokumentov. Koordinatorka je poročala o bližajočem se finančnem poročanju evropski komisiji in o načrtovanem sestanku in delavnici v letu 2019. V drugem delu je potekalo plenarno zasedanje, na katerem so vodje delovnih sklopov predstavili opravljeno delo v posameznih sklopih. Sledila je razprava o orodjih, ki so načrtovani za uporabo v sklopu projekta NARSIS. Zadnji dan je potekala razprava o odprtih vprašanjih in izmenjavi podatkov med posameznimi delovnimi sklopi.

Sestanek NARSIS, ki ga je od 18-20. septembra 2018 v Karlsruhe gostil Karlsruhe Institute of Technology (KIT), sta se udeležila dr. Andrija Volkanovski in dr. Andrej Prošek.

classical view