logo logo

Programski odbor EURATOM sestavljajo predstavniki vseh držav članic Evropske skupnosti. Odbor svetuje in usmerja strokovne službe Evropske komisije pri pripravi in izvedbi razpisov raziskovalnih projektov na področju jedrske fisije.

Sestanek je bil namenjen predvsem usklajevanju programa dela razpis projektov v letu 2019. Razmeroma živahna razprava članov odbora je prinesla večje število zahtevkov za dopolnitev programa. Strokovne službe bodo pripravile dopolnila programa, ki ga bo nato programski odbor zopet obravnaval in predvidoma tudi sprejel na svoji naslednji seji 5.11.2018.

Sestanka fisijskega dela programskega odbora EURATOM se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

 

classical view